Ga naar hoofdinhoud

Kennisbank

Blijf bij in de snel veranderende uitzendbranche en al haar begrippen. In onze kennisbank vindt u alle ins en outs.

Aanbesteden

Inkopende partijen weten vaak te weinig van de verschillende vormen van flexwerk. Aanbestedingen worden daardoor vaak in de markt gezet onder voorwaarden die niet zijn afgestemd op het ter beschikking stellen van personeel. Consequenties daarvan zijn onder meer:

 • Eisen en voorwaarden die in strijd zijn met wet- en regelgeving en/of cao-bepalingen of waaraan niet kan worden voldaan
 • Onnodige kostenverhogingen
 • Minder goede marktwerking (aanbieders worden uitgesloten of haken af) of mindere kwaliteit

Arbeidsmarktdiscriminatie

Stadion Uitzenden zet zich in voor een arbeidsmarkt zonder discriminatie. Dat staat in onze gedragsregels. Ook hanteren wij een antidiscriminatiebeleid, dit voeren wij in de praktijk uit en evalueren hier intern regelmatig over. Stadion Uitzenden krijgt hiervoor controles.

Duurzame inzetbaarheid

Bij duurzame inzetbaarheid ging het voorheen vooral om leer-en ontwikkeltrajecten bij ‘noodsituaties’, zoals ontslag of reorganisaties. De arbeidsmarkt van nu vraagt om continu wendbaarheid. De focus ligt op preventieve trajecten en een leven lang ontwikkelen.
Onder duurzame inzetbaarheid vallen thema’s als het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken. Maar ook het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability. Arbeidsmobiliteit van werkenden is ook een thema. Denk aan regionale mobiliteit maar ook intersectorale mobiliteit: van-werk-naar-werk. Ook in de uitzendbranche staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda.

Inclusieve arbeidsmarkt

De waarde van uitzendwerk is en blijft groot. Werken via het uitzendbureau is laagdrempelig en biedt aan iedereen die wil kans op werk.
Zo heeft de uitzendbranche 16% van de extra banen van de banenafspraak gerealiseerd. 24% van de werkende statushouders heeft via een uitzendbureau werk gevonden. Voor 32% van de WW’ers die weer aan het werk gaat, is het uitzendbureau de toegang naar de arbeidsmarkt. 76% van de WW’ers die via een uitzendbaan weer begonnen, is drie jaar later nog aan het werk

Inleen CAO’s

Uitzendbureaus hebben te maken met de cao’s van opdrachtgevers uit verschillende sectoren.
De uitzendkracht valt onder de ABU-cao. Daarin staat dat er sprake is van inlenersbeloning. Dat betekent dat de uitzendkracht recht heeft op dezelfde beloning als iemand in dienst bij de opdrachtgever zelf, in dezelfde functie.

Kwaliteit en keurmerk

Inleners willen weten of ze met een betrouwbare partij te maken hebben. Ons ABU-keurmerk geeft opdrachtgevers én flexmedewerkers deze zekerheid.
Het keurmerk stelt eisen op de volgende onderdelen:

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Registratie bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)
 • Actief beleid om discriminatie te voorkomen
 • Het naleven van gedragsregels

Marktcijfers en onderzoek

Feiten en cijfers spelen een belangrijke rol in de beeldvorming van uitzenden en payrolling. Ze zijn daarmee van betekenis. Niet alleen voor de business van onze leden, maar ook voor de wereld om ons heen. Daarom doen we veel onderzoek.

> U kunt de meest actuele ontwikkelingen volgen op onze nieuwspagina of u kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. <

Prijs/tarief opbouw

Ons bedrijfstarief is afhankelijk van de functie en het bruto uur salaris van een kandidaat. Dit stellen wij per individu op wanneer iemand bij jullie wordt voorgesteld.
Ons bedrijfstarief is inclusief:

 • Bruto uurloon
 • 8,33% vakantiegeld
 • 10,87% vakantiedagen
 • 1,16% wachtdagcompensatie
 • 0,6% kort verzuim
 • Doorbetaling bij officiële feestdagen
 • Ziekterisico
 • Loonadministratie
 • Transitievergoeding
 • Wekelijkse verloning en versturen van loonstrook / factuur.

Privacy

Het verwerken van persoonsgegevens moet aan steeds strengere privacyregels voldoen. De belangrijkste regels over persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 in werking is. De AVG leidt tot meer verplichtingen dan de vorige wet, de Wbp.
De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheid voor organisaties en stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy-toezichthouders.

Stakingen

Uitzendondernemingen mogen geen uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bestaakte ondernemingen om het werk van stakers over te nemen.

Toekomst van werk

Digitalisering en robotisering zijn ingrijpende trends. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor banen, beroepen en sectoren.

 • Beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan.
 • Werk valt uiteen in taken.
 • Platforms zijn in opmars.
 • Het aantal zzp’ers neemt toe en werkenden zullen vaker dan voorheen van baan wisselen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan blijven meedoen op de arbeidsmarkt. Uitzendwerk is hierbij een belangrijk instrument. Ook voor ondernemers, die wendbaar blijven.

Uitzendwerk

Uitzendwerk is onmisbaar voor onze arbeidsmarkt. Het is onderdeel van de oplossing voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Stadion Uitzenden staat voor de kwaliteit van uitzendwerk. Goed werkgeverschap is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit betekent:

 • Een eigen cao voor uitzendkrachten
 • Gelijk loon voor gelijk werk
 • Pensioenopbouw
 • Doorbetaling bij ziekte
 • Toegang tot scholing
 • Zo veel mogelijk werkzekerheid

Werkloosheid

Voor ons is werkgeverschap core business. Kennis van sociale wetgeving is daarbij onmisbaar. Niet alleen om aan wet- en regelgeving te voldoen, maar ook om verzuim te beheersen en kosten te besparen. Werkloosheid is een belangrijk thema voor ons als uitzendbureau, niet omdat uitzendbureaus vaak het verschil tussen werkloosheid en werk kunnen maken, maar ook omdat de ww-lasten een belangrijk onderdeel van de werkgeverslasten zijn.

Wetgeving

Bepaalde wetgeving met betrekking tot onze dienstverlening is erg belangrijk voor ons en daarmee ook indirect voor u als potentiële inlener, omdat we niet zomaar iemand ter beschikking mogen stellen.

Belangrijke wetten zijn:

 • Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab)
 • Wet tegemoetkomingen loondomein
 • Wet op de identificatieplicht
 • Wet minimumloon
 • Wet aanpak schijnconstructies
 • Uitzendrichtlijn

Ziekte

Voor ons is werkgeverschap core business. Kennis van sociale wetgeving is daarbij onmisbaar. Niet alleen om aan wet- en regelgeving te voldoen, maar ook om verzuim te beheersen en kosten te besparen.

Schrijf je in voor onze job-alert en ontvang de nieuwste vacatures!